Dealz nach Tokushima
Japan Airlines
ECO
6,417 mi
28. Feb
BCN
Barcelona
1. Mar
TKS
Tokushima
4.43 CPM
568€
kayak.com
ECO
6,635 mi
30. Mar
MAD
Madrid
6. Apr
TKS
Tokushima
4.56 CPM
605€
kayak.com
Japan Airlines
ECO
5,967 mi
27. Feb
MIL
Mailand
5. Mar
TKS
Tokushima
4.84 CPM
578€
kayak.com
ECO
5,915 mi
4. Mar
LON
London
11. Mar
TKS
Tokushima
5.05 CPM
597€
kayak.com
ECO
5,528 mi
30. Mar
BUD
Budapest
6. Apr
TKS
Tokushima
5.07 CPM
560€
kayak.com
ECO
6,033 mi
30. Mar
ROM
Rom
6. Apr
TKS
Tokushima
5.16 CPM
623€
kayak.com
ECO
5,738 mi
18. Feb
MUC
Munich
2. Mar
TKS
Tokushima
5.21 CPM
598€
kayak.com
ECO
5,826 mi
30. Mar
BRU
Brussels
6. Apr
TKS
Tokushima
5.36 CPM
624€
kayak.com
ANA
ECO
5,738 mi
28. May
MUC
Munich
5. Jun
TKS
Tokushima
5.39 CPM
619€
kayak.com
ECO
6,890 mi
30. Mar
LIS
Lisbon
6. Apr
TKS
Tokushima
5.68 CPM
783€
kayak.com
ECO
5,981 mi
13. Nov
CDG
Paris
28. Nov
TKS
Tokushima
5.98 CPM
715€
kayak.com
ECO
5,915 mi
9. Apr
LON
London
25. Apr
TKS
Tokushima
6.42 CPM
760€
kayak.com
ECO
5,573 mi
30. Mar
PRG
Prague
6. Apr
TKS
Tokushima
6.51 CPM
726€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
22. Feb
LON
London
25. Feb
TKS
Tokushima
6.55 CPM
775€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
28. Feb
LON
London
1. Mar
TKS
Tokushima
6.56 CPM
776€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
19. Nov
LON
London
3. Dec
TKS
Tokushima
6.59 CPM
780€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
29. Jan
LON
London
31. Jan
TKS
Tokushima
6.60 CPM
781€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
4. Mar
LON
London
24. Mar
TKS
Tokushima
6.64 CPM
786€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,915 mi
29. Jan
LON
London
5. Feb
TKS
Tokushima
6.64 CPM
786€
kayak.com
ECO
5,738 mi
3. May
MUC
Munich
15. May
TKS
Tokushima
6.67 CPM
765€
kayak.com