Osaka
KLM
ECO
5,971 mi
1. Nov
MIL
Mailand
5. Nov
KIX
Osaka
3.74 CPM
447€
kayak.com
KLM
ECO
5,971 mi
24. Jan
MIL
Mailand
28. Jan
KIX
Osaka
3.74 CPM
447€
kayak.com
Air France
ECO
5,971 mi
9. Jan
MIL
Mailand
13. Jan
KIX
Osaka
3.87 CPM
462€
kayak.com
ECO
5,957 mi
13. May
MIL
Mailand
30. May
ITM
Osaka
3.88 CPM
462€
kayak.com
ECO
5,971 mi
30. Oct
MIL
Mailand
15. Nov
KIX
Osaka
3.92 CPM
468€
kayak.com
ECO
5,957 mi
14. Oct
MIL
Mailand
21. Oct
ITM
Osaka
3.95 CPM
471€
kayak.com
Air France
ECO
5,971 mi
24. Jan
MIL
Mailand
28. Jan
KIX
Osaka
3.96 CPM
473€
kayak.com
Air France
ECO
6,040 mi
1. Nov
ROM
Rom
5. Nov
KIX
Osaka
4.00 CPM
483€
kayak.com
Finnair
ECO
5,971 mi
22. Dec
MIL
Mailand
7. Jan
KIX
Osaka
4.03 CPM
481€
kayak.com
British Airways
ECO
5,957 mi
23. Dec
MIL
Mailand
9. Jan
ITM
Osaka
4.05 CPM
482€
kayak.com
British Airways
ECO
5,957 mi
30. Oct
MIL
Mailand
15. Nov
ITM
Osaka
4.07 CPM
485€
kayak.com
ECO
5,971 mi
14. Oct
MIL
Mailand
21. Oct
KIX
Osaka
4.07 CPM
486€
kayak.com
Lufthansa
ECO
5,971 mi
23. Dec
MIL
Mailand
9. Jan
KIX
Osaka
4.09 CPM
488€
kayak.com
ECO
5,971 mi
4. Aug
MIL
Mailand
20. Aug
KIX
Osaka
4.11 CPM
491€
kayak.com
Air China
ECO
6,636 mi
19. May
MAD
Madrid
25. May
KIX
Osaka
4.14 CPM
549€
kayak.com
SWISS
ECO
5,957 mi
30. Oct
MIL
Mailand
15. Nov
ITM
Osaka
4.16 CPM
496€
kayak.com
KLM
ECO
5,912 mi
21. Jan
LON
London
4. Feb
KIX
Osaka
4.16 CPM
492€
kayak.com
KLM
ECO
5,912 mi
11. Jan
LON
London
3. Feb
KIX
Osaka
4.19 CPM
496€
kayak.com
ECO
5,596 mi
9. Nov
VIE
Vienna
18. Nov
KIX
Osaka
4.22 CPM
472€
kayak.com
ECO
5,971 mi
28. Oct
MIL
Mailand
4. Nov
KIX
Osaka
4.23 CPM
505€
kayak.com

Suchen